15.3.2017

Sisäilmastoseminaari 2017

Sisäilmayhdistys, SIY Sisäilmatieto Oy ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI- tekniikka järjestivät 15.3.2017 yhteistyössä suomalaisen sisäilmastotutkimuksen arvostetun esittelytilaisuuden.

Vuoden 2017 Sisäilmastoseminaari oli järjestyksessä 32. sisäilmastoseminaari. Tapahtuma järjestettiin 5. kerran Messukeskuksen Kokoustamossa ja Talvipuutarhassa. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa sisäilma-alan ykköstapahtumana.

2017 seminaaripäivän aikana kuultiin 50 suullista esitystä ja tutustuttavana oli 27 posteriesitystä. Seminaarin avasi Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ( lue puhe) Paikalla oli 1300 sisäilma-alan ammattilaista. Esitysmateriaali löytyy alta niiltä osin, kun esittäjä on antanut julkaisuluvan esitykselle.

Sisäilmastoseminaari järjestetään seuraavan kerran torstaina 15.3.2018 Helsingin messukeskuksen kokoustamossa. 

Sisäilmastoseminaarin 2017 esitykset

Avaus

Seminaarin avaus, Ritva Viljanen, Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja, Helsinki
Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevan asetuksen valmistelu, Katja Outinen
Kosteus- ja homevauriosta oireileva potilas / Käypä hoito -suositus, Jussi Karjalainen
Kuntien toimintatavat ja kipupisteet koulujen sisäilmaongelmien hoitamisessa, Anne Hyvärinen
Senaatti-kiinteistöjen sisäolosuhde-ennakoinnin toimintaohjelma, Anne Korpi

Rakennuskannan ongelmien hallinta

Sisäilmaongelmien vakavuuden arviointi, Anne Hyvärinen
Arviointimalli sisäilman terveyshaittojen talousvaikutuksista, Olavi Holmijoki
Eri ikäisten kuntarakennusten korjaustarpeet, Petri Annila
Asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaukset, Terttu Vainio

Posterit:
Uusi menetelmä sisäilmaongelmaisten rakennusten priorisointiin, Julia Debbarh
Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu 2016:69 reklamaatiosta – ratkaisun merkitys vaurioituneen kiinteistön ostajalle ja rakennusta tutkivalle asiantuntijalle, Tiina Koskinen-Tammi

Terveysvaikutusten tutkimusmenetelmät

Oppilaiden sisäilmakysely – mahdollisuudet ja haasteet, Juha Pekkanen
Alakouluikäiset oppilaat sisäilmakyselyn vastaajina, Jussi Lampi
Työsuojeluvaltuutettujen kokemuksia sisäilmaongelmien hallinnasta terveydenhuollon työpaikoilla, Tuula Putus
Sairaanhoitajien allergiasairauksien yleisyys ja liittyminen sisäilma-altisteisiin, Tuula Putus
Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä, Arto Rauta

Posterit:
Paloasemien sisäilma ja sairastavuus - tuloksia valtakunnallisesta kyselystä, Tuula Putus
Oiredatan analysointi ja raportointi oppilaiden sisäilmakyselyssä – Yksittäisistä oireista oiresummiin, Sari Ung-Lanki
Sisäilmaongelmien yleisyys hoitoalan työpaikoilla, Tuula Putus

Sisäympäristön tavoitteet

Sisäilmastoluokitus 2017 lausuntoversio, Jorma Säteri
Monitilatoimistojen sisäilmasto, Sanna Lappalainen
Huoneakustiikan yhteys koettuun meluun avotoimistoissa, Annu Haapakangas
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisen uudisrakennuksen sisäilmassa, Pirita Suortamo
Ilmansuodattimien luokitus muuttuu, Tero Jalkanen
Loppusiivouksen laadunvarmistus on tärkeä osa rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallintaa, Titta Manninen

Posterit:
Asuntoon kuuluvan kapeakaistaisen melun sanktiointi, David Oliva
Arviointimenetelmä sisäympäristön laadun vaikutuksista työvoimakustannuksiin – esimerkkinä lämpöolosuhteet, Pekka Tuomaala
A comparison of decibels vs. frequency, Rick Aller
Validoitu laskentamalli sisäilman hiukkaspitoisuuksien määrittämiseksi, Ilpo Kulmala

Toimintamallit hyvään sisäilmaan

Rakenteiden ja ilmanvaihdon katsastusmallit, Risse Koponen
Omista työhuoneista monitilatoimistoon - kuinka käy henkilöstön hyvinvoinnin?, Marjaana Lahtinen
Puhdistettava talotekniikka - Siivouksen ja talotekniikan yhteisvaikutus koulurakennusten sisäilmastoon, Saara Vänskä
Laskentamalli sisäilman puhdistusratkaisujen kustannusten vertailemiseksi, Hannu Salmela
Erittäin energiatehokkaan päiväkodin rakenteiden kosteustekninen toiminta, Miimu Airaksinen
Siivouksen laatu ja siivottavuus SEEK-hankeessa, Leila Kakko

Posterit:
Hyvinvointia työympäristöjä kehittämällä – miten kansainvälinen WELL Building Standard auttaa?, Anna Aaltonen
Ratkaisuja uudisrakentamisen yleisten ongelmien eliminoimiseen / poikkeavia toimintamalleja, Tuula Salmi
Kosteudenhallintakoulutus rakennustyöntekijöille, Tero Marttila
Alapohjan kuntotutkimusten laatuselvitys ja kehittämistarpeet, Mika Ruponen

Mikrobien toteaminen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa, Teija Meklin
Indoor chaetomium-like isolates: resistance to chemicals, fluorescence and mycotoxin production, Emmanuelle Castagnoli
Mikrobien tuottamat haitalliset rikkiyhdisteet sisäilmassa: uusi online-sovellettava mittaustekniikka, Panu Harmo
Miten saada homeista rakennusmateriaalia –rakennusmikrobiologisen vertailumateriaalin tuottaminen menetelmävertailuihin, Heli Junes
Homekoiratarkastus - ohjeet jatkotutkijalle, Leena Stenlund

Posteri:
Sukkulamadot sisäilmaongelmien bioindikaattoreina, Päivi Koskinen, Turun yliopisto

Kemialliset ja hiukkasmaiset altisteet

Ilmanvaihdon vaikutus mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun kolmessa puurakenteisessa koerakennuksessa, Tuomas Alapieti
Sisäilman laatu elinkaari- ja vertailukouluissa, Maija Leppänen
Miksi lattiapinnoiteongelmat ovat edelleen ajankohtaisia, vaikka työmaiden kosteudenhallinta on parantunut ja materiaaliemissiot ovat pienentyneet?, Sami Niemi
Työntekijän altistuminen nanohiukkasille kampaamotyössä, Anneli Kangas
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaaminen sisäilmasta, Paavo Rautiainen

Posterit:
Alkalisen hydrolyysin riskitekijöitä lattiarakenteissa, Janne Liimatainen
Puunpolton savujen vaikutukset pientaloalueen ulkoilmaan ja talojen sisäilmaan, Anni-Mari Pulkkinen
Satunnaisvaihtelun merkitys asbestianalytiikassa, Riina Puttonen
Uimahallien ilmanlaatu, Joonas Ruokolainen
Bioaerosolien depositio hallituissa olosuhteissa, Anniina Salmela
3D-tulostaminen: Turvallinen työskentely, Anna-Kaisa Viitanen
A comparison of Particulate Matter measurement methods, Rick Aller

Korjausratkaisut

Tiedolla johtaminen kiinteistönpidossa ja korjaushankkeissa, Paavo Kero
Sisäilman kuitukorjaukset, Tuomo Kollanen
Tunkkainen ja huono sisäilma sekä kuitulähteet – tapausesimerkki korjaustavasta sekä onnistumisen varmentamisesta, Piia Markkanen
Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman laadun parantamiseksi, Laura Hongisto
Alipaineistusratkaisujen käyttö sisäilmakorjauksissa, Toni Lammi

Posterit:
Uudenlaisen apad paineentasainteknologian hyödyntäminen sisäilmasaneerauksessa ja pölyntorjuntatyössä, Tommi Arpomaa
Rakenteiden tiivistämiseen on koulutettava erikoisosaajia, Pertti Huhtanen
Muovimattoperäisten haitta-aineiden vähentäminen sisäilmasta pintaemissioita sieppaavalla cTrap tuotteella, Timo Lehtimaa

Terveysvaikutukset

Mikrobitoksiinien hengitystievaikutukset, Kati Huttunen
Hoitohenkilökunnan kokemukset sisäympäristöstä Tampereen yliopistosairaassa, Valtteri Hongisto
Ilmanpuhdistimien vaikutukset pienhiukkas-, mikrobi- ja VOC -altistumiseen sekä oppilaiden oireisiin koululuokissa (PUHHO), Arto Pennanen
Uusien talojen radontutkimus 2016, Olli Holmgren
Radiotaajuisen säteilyn yhteys terveellisiin asuin-ja työtiloihin, Mikko Ahonen ja Marjukka Hagström

Posterit:
Sisäilmapoliisi ̶ Sisäilmaongelmien havainnointi ja ennaltaehkäisy -projekti, Kati Järvi
Kosteusvaurioitunut kerrostalo: mikrobiologinen ja toksikologinen analyysi ja asukkaiden oireet, Esa-Matti Lilius
Sisäilmasairaan toimintakykyä tukeva ratkaisumalli, Minna Pitkäniemi
Yläpölyjen siivouksen vaikutus koettuun sisäilmahaittaan, Tuula Putus

Ilmanvaihto ja ilmanjako

Experimental study of the effect of operating lamps on downward airflow distribution in an operating theatre in St. Olavs Hospital in Norway, Guangyu Cao
Tuloilman jaon vaikutus ilmavälitteisille infektioille altistumiseen sairaaloiden eristystiloissa, Petri Kalliomäki
Säädettävän puhallussuihkun vaikutus käyttäjän kokemukseen ja lämpöviihtyvyyteen lämpimässä toimistossa – laboratoriotutkimus, Henna Maula
Lämpökuormien aiheuttamien konvektiovirtausten vaikutus huoneen virtauskenttään, Risto Kosonen
VOCien leviäminen sisätiloissa – mallinnus ja havainnollistaminen simuloitujen savuvideoiden avulla,Pekka Saarinen

Posteri:
SuLVIn ilmanvaihdon kuntotutkimuksen käytännön kokemukset, Lari Eskola